finrevizija-logo.png
intro-banner.jpg
check-mark.png

Revizija i konsalting

check-mark.png

Računovodstvene usluge

O nama

Naš primarni cilj je da kroz kontinuiranu saradnju sa klijentima, na obostrano zadovoljstvo doprinesemo zaštiti javnog interesa, poštujući zakonske i podzakonske propise uz strogo pridržavanje Međunarodnih standarda revizije, Međunarodnog standarda kontrole kvaliteta, Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Kodeksa etike za profesionalne računovođe Međunarodne federacije računovođa i pravila stuke, ali i u cilju unapređenja poslovanja, praćenja i primene primera najbolje prakse.

Sigurnost i pouzdanost finansijskog izveštavanja, za nas nema alternativu. Put do željenog cilja podrazumeva strogo profesionalan, fer i iskren odnos sa klijentima, ali i posvećenost radu koji doprinosi unapređenju kvaliteta poslovanja klijenta. Poslovne uspehe klijenata doživljavamo lično, što nam pruža dodatan motiv da ulažemo maksimum truda i time neprestano napredujemo. Uvereni u ispravnost pristupa poslu koji obavljamo i potrebama naših klijenata, timski rastemo!

about-us-banner.jpg

Usluge

Revizija finansijskih izveštaja (redovnih, konsolidovanih i specijalnih bilansa)
Revizija vanrednih finansijskih izveštaja
Revizija budžeta
Revizije projekata
Revizije investicionih ulaganja
Revizija I1 obrasca u skladu sa Zakonom o političkim strankama
Izveštavanje o nalazima činjeničnog stanja (angažovanje na obavljanju revizije ugovorenih postupaka)
Izrada biznis planova
Analiza poslovanja
Projektovanje finansijskih i cash flow izveštaja
Procene vrednosti imovine i kapitala (udela ili akcija)
Konsalting u vezi sa implementacijom Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) i Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS)
Pregled adekvatnosti računovodstvenog sistema i sistema internih kontrola
Poslovno savetovanje
Poresko savetovanje
Izrada studija o transfernim cenama
Izrada Due diligence studija
Obračun rezervisanja za primanja zaposlenih – MRS 19
Obračun rezervisanja za primanja zaposlenih - MSFI za MSP odeljak 28
Usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i MRS
Sastavljanje poreskih prijava
Izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja
Obračun zarada, doprinosa i drugih naknada
Obračun ugovora o delu i autorskih honorara
Obračun poreza na dohodak građana
Obračun PDV-a
Obračun poreza na imovinu

Kontakt

FINREVIZIJA D.O.O., BEOGRAD
Adresa: Sarajevska 73/5
Matični broj: 06528210
PIB: 104173529
Telefon: 011/40-90-730
Email: office@finrevizija.co.rs
[contact-form-7 id="1234" title="Contact form 1"]